Romanian English French German Hungarian Italian Spanish
Spitalul Municipal Salonta

Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta

Casa de Asigurări de Sănătate Bihor

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Sistemul de Clasificare in Grupe de Diagnostice

Direcţia de Sănătate Publică Bihor

Concurs pentru ocuparea postului de manager

ANUNT

 

 

Spitalul Municipal Salonta organizeaza in data de 04 noiembrie 2013, concurs pentru ocuparea functiei de manager. Concursul va avea loc in sala de sedinte din cadrul Spitalului Municipal Salonta.

• La concursul de selectie se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:

a) sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta;

b) sunt absolventi ai unui curs de perfectionare in management sau management sanitar, agreat de Ministerul Sanatatii si stabilit prin ordin al ministrului sanatatii sau a unui masterat ori doctorat in management sanitar, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;

c) au cel putin 5 ani vechime in posturi de conducere in sistemul sanitar, cu studii universitare de lunga durata;

d) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;

e) sunt apti din punct de vedere medical.

f) nu au colaborat cu Securitatea inainte de anul 1989;

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs, până la 15 oct2013, ora 13,00.

Comisia de concurs, in termen de 3 zile de la data finalizarii inscrierilor, studiază dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii « Admis » sau « Respins ».

Rezultatul studierii dosarelor de inscriere se afiseaza, la sediul institutiei, pe panoul din incinta.

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor. Contestaţia se rezolvă în timp de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

 

Concursul este continuat de catre candidaţii al căror dosar a fost declarat admis si de catre candidatii care au depus contestatii. Daca ulterior comisia de solutionare a contestatiilor, stabileste respingerea dosarului, candidatul respectiv va fi descalificat indiferent de rezultatul probei urmatoare.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere;

b) copia legalizata a actului de identitate;

c) copia legalizata a diplomei de licenta;

d) copia legalizata a certificatului de absolvire a cursului de perfectionare in management sanitar, agreat de Ministerul Sanatatii si stabilit prin ordin al ministrului sanatatii sau a unui masterat ori doctorat in managemet sanitar, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/atestate in domeniul managementului;

g) adeverinta care atesta vechimea in posturi de conducere in sistemul sanitar, cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe carnetul de munca, certificata ”in conformitate cu originalul” de catre conducerea unitatii;

h) cazierul judiciar;

i) adeverinta din care rezulta ca este apt medical;

j) declaratie pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;

k) copie legalizata a actelor (certificate de casatorie, etc.) prin care si-a schimbat numele, daca este cazul;

l) proiectul de management realizat de candidat;

Bibliografia pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de manager din cadrul Spitalului Municipal Salonta:

  1. Din domeniul legislatiei

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice;

8. Hotararea Guvernului nr.497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar;

9. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

10. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar – preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

11. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1043/2010 privind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului public;

12. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bubetare si legale;

13. Ordin al ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anii 2013-2014;

14. Legea nr.118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar;

15. Ordin al ministrului sanatatii nr. 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile notei din anexa II/2 la legea- cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice.

  1. Din domeniul managementului

  1. Niculescu O. , Verboncu I.- Fundamentele Managementului organizational, Editura Tribuna Economica, 2001:

- CAPITOLUL 3- Strategia organizatiei;

- CAPITOLUL 4- Sistemul managerial al organizatiei;

- CAPITOLUL 5- Managementul resurselor umane si motivarea.

2. Popa I- Managementul general, Editura ASE, 2005:

- CAPITOLUL 1- Fundamentele teoretice ale managementului

organizatiei;

- CAPITOLUL 5- Reproiectarea sistemului de management;

- CAPITOLUL 6- Cultura organizationala si leadership-ul

3. Scoala Natonala de Sanatate Publica si Management Sanitar – Managementul Spitalului, Editura Public H Press, 2006.

 

Relatii se pot obtine de la birouul R.U.N.O.S., sau la telefon: 0359.800.973, 0359.800.974 int. 105, de luni pana vineri intre orele 8,00-14,00.

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL SPITALULUI MUNICIPAL SALONTA