Romanian English French German Hungarian Italian Spanish
Spitalul Municipal Salonta

Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta

Casa de Asigurări de Sănătate Bihor

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Sistemul de Clasificare in Grupe de Diagnostice

Direcţia de Sănătate Publică Bihor

Concurs functiei director financiar-contabil 08.04.2014

ANUNT

 

 

              Spitalul Municipal Salonta, cu sediul in Salonta, str. I. Cantacuzino,

nr. 2-4, jud. Bihor, organizeaza in data de 08.04.2014, concurs pentru ocuparea functiei de director financiar-contabil. Concursul va avea loc in sala de sedinte din cadrul Spitalului Municipal Salonta.

• La concursul de selectie se pot inscrie candidatii  care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:

Criterii generale:

a) au domiciliul stabil in Romania;

b) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;

c) sunt apti din punct de vedere medical ( fizic si neuropsihic);

d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor Legii 19/2000, privind sistemul public de pensii si alte drepturi sociale.

e) nu au colaborat cu Securitatea inainte de anul 1989;

Criterii specifice:

a) sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta in profil economic;

b) sunt absolventi ai unui program de perfectionare in domeniul contabilitatii publice, organizat de o institutie acreditata, potrivit legii;

c) au cel putin 3 ani vechime in posturi de conducere in sistemul sanitar, cu studii universitare de lunga durata;

  • Dosarele de înscriere se depun la biroul R.U.N.O.S., până la 25.03.2014, ora 13,00.

Comisia de concurs, in termen de 3 zile de la data finalizarii inscrierilor, studiază dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii « Admis » sau « Respins ».

Rezultatul studierii dosarelor de inscriere se afiseaza, la sediul institutiei, pe panoul din incinta.

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor. Contestaţia se rezolvă în timp de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Concursul este continuat de catre candidaţii al căror dosar a fost declarat admis si de catre candidatii care au depus contestatii. Daca ulterior comisia de solutionare a contestatiilor, stabileste respingerea dosarului, candidatul respectiv va fi descalificat indiferent de rezultatul probei urmatoare.

• Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere;

b) copia legalizata a actului de identitate;

c) copia legalizata a diplomei de licenta;

d) copia legalizata a certificatului de absolvire a programului de perfectionare in management sanitar, organizat de o institutie acreditata, potrivit legii, pentru director medical si copia legalizata a certificatului de absolvire a programului de perfectionare in domeniul contabilitatii publice organizat de o institutie acreditata, potrivit legii, pentru director financiar-contabil;

e) curriculum vitae;

f) copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/atestate, in functie de postul pentru care concureaza;

g) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesinal sau in specialitatea studiilor dupa caz, sau copie de pe carnetul de munca, certificata ”in conformitate cu originalul” de catre conducerea unitatii;

h) cazierul judiciar;

i) adeverinta din care  rezulta ca este apt medical;

j) declaratie pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;

k) copie legalizata a actelor (certificate de casatorie, etc.) prin care si-a schimbat numele, daca este cazul;

l) proiectul de specialitate realizat de candidat;

       • Bibliografia pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de director financiar-contabil din cadrul Spitalului Municipal Salonta:

 

  1. A.   Din domeniul legislatiei

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice; 

5. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar – preventiv, republicata, cu  modificarile si completarile ulterioare;

6. Ordinul ministerului finantelor publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelormetodologice generale privind exercitarea controlului financiar – preventiv, cu  modificarile si completarile ulterioare;

7. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bubetare si legale;

8. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1043/2010 privind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului public;

9. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

11. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor  de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;

12. Ordonanta Guvernului republicata nr. 81/2003, privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimonial institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

13. Legea nr.118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar;

14. Ordonanta de Urgenta nr. 162/2008, privind transferal ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale,  cu modificarile si completarile ulterioare;

15. Hotararea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

16. Ordin al ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/20133 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului - cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anii 2013 - 2014;

 

  1. B.   Din domeniul managementului

1. Niculescu O. , Verboncu I.- Fundamentele Managementului organizational, Editura Tribuna Economica, 2001:

                   - CAPITOLUL 3- Strategia organizatiei;

                   - CAPITOLUL 4- Sistemul managerial al organizatiei;

                   - CAPITOLUL 5- Managementul resurselor umane si motivarea.

          2. Popa I- Managementul general, Editura ASE, 2005:

                   - CAPITOLUL 1- Fundamentele teoretice ale managementului  

                                                 organizatiei;

                   - CAPITOLUL 5- Reproiectarea sistemului de management;

                   - CAPITOLUL 6- Cultura organizationala si leadership-ul

3. Scoala Natonala de Sanatate Publica si Management Sanitar –         Managementul Spitalului, Editura Public H Press, 2006.

 

TEMELE-CADRU PENTRU PROIECTUL DE SPECIALITATE

In vederea ocuparii functiei de director financiar-contabil din cadrul Spitalului Municipal Salonta

 

   1. Analiza situatiei economice-financiare a spitalului

a) Analiza veniturilor spitalului, pe tipuri de servicii;

b) Analiza cheltuielilor spitalului (pe tipuri, sectii etc)

c) Alternative de contractare a serviciilor in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;

d) Propuneri de imbunatatire a finantarii spitalului din surse publice si private.

2. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli  in vederea eficientizarii activitatii spitalului

a) Fundamentarea activitatilor;

b) Determinarea cheltuielilor pe sectii si tipuri de cheltuieli;

c) Indicatori de eficienta determinati pe baza veniturilor si cheltuielilor spitalului

 

Candidatii aleg una dintre temele de mai sus si dezvolta un proiect de management care vizeaza spitalul  (maxim 8-10 pagini, fonturi de 14 in Times New Roman).

 

STRUCTURA PROIECTULUI DE SPECIALITATE

 

A. Descrierea situatiei actuale a spitalului;

B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si amenintari;

C. Identificarea problemelor critice;

D. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute;

E. Dezvoltarea planului de specialitate pentru problema prioritara identificata:

            1. Scop;

            2. Obiective-indicatori;

            3. Activitati:

                            a) definire;

                            b) incadrare in timp –grafic Gantt;

                            c) resurse necesare- umane, materiale, financiare;

                            d) responsabilitati;

            4. Rezultate asteptate;

            5. Monitorizare;

            6. Evaluare-indicatori;

 

 

GRILA DE PUNCTARE A PROIECTELOR DE SPECIALITATE

 

Forma de prezentare a proiectului 1p:

          - 0,5 p pentru respectarea indicatiilor fonturi de 14 la un rand;

          - 0,5 p pentru respectarea numarului de pagini 8- 10 pagini;

A. Descrierea situatiei actuale a spitalului: 2 p

B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si amenintari: 1,5 p

C. Identificarea problemelor critice: 0,5 p

D. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute: 0,5 p

E. Dezvoltarea proiectului de specialitate:

            -scop 0,5 p

            -obiective 0,5 p

            -activitati:

                            a) definire 0,5 p

                            b) incadrare in timp –grafic Gantt 0,75 p

                            c) resurse necesare- umane, materiale, financiare 0,75 p

                            d) responsabilitati 0,5 p

            -rezultate asteptate 0,5 p

            -monitorizare 0,25 p

            -evaluare 0,25 p

 

 

Relatii se pot obtine de la biroul R.U.N.O.S., sau la telefon: 0259/374.040, 0259/374.041 interior 105, de luni pana vineri intre orele 8,00-14,00.

 

 

 

MANAGER

ADRIAN HATEGAN