Romanian English French German Hungarian Italian Spanish
Spitalul Municipal Salonta

Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta

Casa de Asigurări de Sănătate Bihor

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Sistemul de Clasificare in Grupe de Diagnostice

Direcţia de Sănătate Publică Bihor

Concurs pentru ocuparea unui post de liftier 05.05.2014

A N U N T

 

Spitalul Municipal Salonta organizeaza in data de 05.05.2014, concurs pentru ocuparea unui post de muncitor IV - liftier, perioada determinata, in cadrul Camerei de garda, pozitia  nr. 130 in statul de functiuni.

Conditii de participare: - Diploma de absolvire a scolii generale

                                         - categoria de calificare I

Dosarele de inscriere vor contine:

           - cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii;

- copia actului de identitate;

- copia certificatului de nastere;

- copia certificatului de casatorie;

- copia diplomei de absolvire a scolii generale sau a diplomei de bacalaureat;

- certificat calificare liftier;

          - copia carnetului de munca, conformam cu originalul, dupa caz, sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca;

- cazierul judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care  sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului, de catre medicul de familie al candidatului;

- curriculum vitae

Concursul va avea doua etape: proba scrisa si proba interviu.

Concursul se va desfasura la sediul Spitalului Municipal Salonta, in data de 05.05.2014, ora 10,00 proba scrisa si in data de 08.05.2014 proba interviu.

Bibliografia:

-          Reglementare tehnica nationala – Prescriptie tahnica – PT R2 – 2010, ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de persoane si marfuri sau de marfuri cu comanda interioara;

      -    Legea 319/2006 - Obligatiile angajatilor pe linie de securitate si sanatate in munca; cap. II,

            III, IV;

      -    Legea 346/2002, privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;

      -    Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

      -    HG nr. 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

 

Dosarele se pot depune la secretariatul unitatii, pana la data de 01.04.2014, orele 14,00, iar rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza cu mentiunea „admis” sau „respins”, la sediul institutiei, la data de 03.04.2014, ora 12,00.

Relatii se pot obtine de la biroul R.U.N.O.S., sau la telefon: 0259/374.040, 0259/374.041.

 

                         MANAGER                                             SEF BIROU R.U.N.O.S.

                   ADRIAN HATEGAN                                       MILKA LABAI