Romanian English French German Hungarian Italian Spanish
Spitalul Municipal Salonta

Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta

Casa de Asigurări de Sănătate Bihor

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Sistemul de Clasificare in Grupe de Diagnostice

Direcţia de Sănătate Publică Bihor

Concurs pentru ocuparea functiei de director medical 10.04.2014

ANUNT

 

 

                   Spitalul Municipal Salonta, cu sediul in Salonta, str. I. Cantacuzino, nr. 2-4, jud. Bihor, organizeaza in data de 10.04.2014, concurs pentru ocuparea functiei de director medical. Concursul va avea loc in sala de sedinte din cadrul Spitalului Municipal Salonta.

• La concursul de selectie se pot inscrie candidatii  care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:

Criterii generale:

a) au domiciliul stabil in Romania;

b) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;

c) sunt apti din punct de vedere medical ( fizic si neuropsihic);

d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor Legii 19/2000, privind sistemul public de pensii si alte drepturi sociale.

e) nu au colaborat cu Securitatea inainte de anul 1989;

Criterii specifice:

a) sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta in profil medicina;

b) sunt confirmati ca medic specialist (cel putin 3 ani) sau medic primar;

c) au cel putin 3 ani vechime in posturi de conducere in sistemul sanitar, cu studii universitare de lunga durata;

d) sunt absolventi ai unui program de perfectionare in management sanitar, organizat de o institutie acreditata, potrivit legii;

  • Dosarele de înscriere se depun la biroul R.U.N.O.S., până la 25.03.2014, ora 13,00.

Comisia de concurs, in termen de 3 zile de la data finalizarii inscrierilor, studiază dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare rezultatul prin inscrierea mentiunii « Admis » sau « Respins ».

Rezultatul studierii dosarelor de inscriere se afiseaza, la sediul institutiei, pe panoul din incinta.

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor. Contestaţia se rezolvă în timp de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Concursul este continuat de catre candidaţii al căror dosar a fost declarat admis si de catre candidatii care au depus contestatii. Daca ulterior comisia de solutionare a contestatiilor, stabileste respingerea dosarului, candidatul respectiv va fi descalificat indiferent de rezultatul probei urmatoare.

• Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere;

b) copia legalizata a actului de identitate;

c) copia legalizata a diplomei de licenta;

d) copia legalizata a certificatului de absolvire a programului de perfectionare in management sanitar, organizat de o institutie acreditata, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/ atestate, in functie de postul pentru care concureaza;

g) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesinal sau in specialitatea studiilor dupa caz, sau copie de pe carnetul de munca, certificata ”in conformitate cu originalul” de catre conducerea unitatii;

h) cazierul judiciar;

i) adeverinta din care  rezulta ca este apt medical ( fizic si neuropsihic);

j) declaratie pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;

k) copie legalizata a actelor (certificate de casatorie, etc.) prin care si-a schimbat numele, daca este cazul;

l) proiectul de specialitate realizat de candidat;

       • Bibliografia pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei de director medical din cadrul Spitalului Municipal Salonta:

 

  1. A.   Din domeniul legislatiei

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Ordin al ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pe anii 2013 - 2014;

3. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. Ordin al ministrului sanatatii nr.1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca;

6. Ordinul ministrului sanatatii nr. 914/2006, privind aprobarea Normelor privind obtinerea autorizatiei de functionare a spitalelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Ordinul ministrului sanatatii nr. 916/2006, privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nozocomiale in unitatile sanitare;

8.  Hotararea Guvernului nr.497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar;

9. Ordin al ministrului sanatatii nr. 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza,  in conformitate cu prevederile notei din anexa II/2 la legea- cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fondurile publice.

10. Ordin al ministrului sanatatii publice nr. 921/2006 privind stabilirea atributiilor comitetului director din spitalul public;

11. Ordinul al ministrului sanatatii publice nr. 1782/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. Ordin CNAS nr. 25/2012 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea;

13. HGR nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale.

 

  1. B.   Din domeniul managementului
    1. 1.      Niculescu O., Verboncu I. - Fundamentele Managementului organizational, Editura Tribuna Economica, 2001:

                   - CAPITOLUL 3- Strategia organizatiei;

                   - CAPITOLUL 4- Sistemul managerial al organizatiei;

                   - CAPITOLUL 5- Managementul resurselor umane si motivarea.

          2. Popa I- Managementul general, Editura ASE, 2005:

                   - CAPITOLUL 1- Fundamentele teoretice ale managementului  

                                                 organizatiei;

                   - CAPITOLUL 5- Reproiectarea sistemului de management;

                   - CAPITOLUL 6- Cultura organizationala si leadership-ul

3. Scoala Natonala de Sanatate Publica si Management Sanitar –         Managementul Spitalului, Editura Public H Press, 2006.

 

TEMELE-CADRU PENTRU PROIECTUL DE SPECIALITATE

In vederea ocuparii functiei de director medical din cadrul Spitalului Municipal Salonta

 

1. Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului

a) Analiza circuitelor functionale;

b) Analiza structurii pe sectii (clinice, paraclinice, administrative etc);

c) Evalurea relatiei dintre structurile spitalului si serviciile furnizate;

d) Dezvoltarea platoului tehnic pentru interventii diagnostice si terapeutice

e) Propuneri de imbunatatire a structurii  si organizarii spitalului.

    2. Schimbarea profilului unui spital cu performante nesatisfacatoare

a) Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare in cadrul spitalului (urgenta, spitalizare de zi, recuperare, reabilitare etc);

b) Transformarea intr-un centru multifunctional de tip ambulatoriu;

c) Transformarea intr-un centru medico-social;

d) Privatizarea unor sectii din cadrul spitalului.

   3. Evaluarea serviciilor de sanatate furnizate de spital

a) Analiza activitatii clinice a spitalului, pe tipuri de servicii furnizate;

b) Analiza fluxurilor de date clinice, pe tipuri de servicii furnizate (codificare, colectare, transmitere, validare);

c) Imbunatatirea capacitatii de raspuns a spitalului la nevoile bolnavilor;

d) Propuneri de imbunatatire a performantei spitalului pe baza analizei analizei activitatii clinice.

   4. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii

a) Calitatea serviciilor;

b)Calitatea datelor raportate;

c) Calitatea personalului;

d) Satisfactia pacientilor.

 

Candidatii aleg una dintre temele de mai sus si dezvolta un proiect de management care vizeaza spitalul  (maxim 8-10 pagini, fonturi de 14 in Times New Roman).

 

STRUCTURA PROIECTULUI DE SPECIALITATE

 

A. Descrierea situatiei actuale a spitalului;

B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si amenintari;

C. Identificarea problemelor critice;

D. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute;

E. Dezvoltarea planului de specialitate pentru problema prioritara identificata:

            1. Scop;

            2. Obiective-indicatori;

            3. Activitati:

                            a) definire;

                            b) incadrare in timp –grafic Gantt;

                            c) resurse necesare- umane, materiale, financiare;

                            d) responsabilitati;

            4. Rezultate asteptate;

            5. Monitorizare;

            6. Evaluare-indicatori;

 

GRILA DE PUNCTARE A PROIECTELOR DE SPECIALITATE

 

Forma de prezentare a proiectului 1p:

          - 0,5 p pentru respectarea indicatiilor fonturi de 14 la un rand;

          - 0,5 p pentru respectarea numarului de pagini 8- 10 pagini;

A. Descrierea situatiei actuale a spitalului: 2 p

B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si amenintari: 1,5 p

C. Identificarea problemelor critice: 0,5 p

D. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute: 0,5 p

E. Dezvoltarea proiectului de specialitate:

            -scop 0,5 p

            -obiective 0,5 p

            -activitati:

                            a) definire 0,5 p

                            b) incadrare in timp –grafic Gantt 0,75 p

                            c) resurse necesare- umane, materiale, financiare 0,75 p

                            d) responsabilitati 0,5 p

            -rezultate asteptate 0,5 p

            -monitorizare 0,25 p

            -evaluare 0,25 p

 

Relatii se pot obtine de la biroul R.U.N.O.S., sau la telefon: 0259/374.040, 0259/374.041 interior 105, de luni pana vineri intre orele 8,00-14,00.

 

MANAGER

ADRIAN HATEGAN