Romanian English French German Hungarian Italian Spanish
Spitalul Municipal Salonta

Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta

Casa de Asigurări de Sănătate Bihor

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Sistemul de Clasificare in Grupe de Diagnostice

Direcţia de Sănătate Publică Bihor

Anunt angajare ingrijitoare si economist

 

A N U N T

 

Spitalul Municipal Salonta organizeaza in data de 07.04.2015, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante pe perioada nedeterminata, dupa cum urmeaza:

-          1 post de economist gradul II (S), in cadrul biroului financiar contabil;

-          1 post de infirmiera debutanta (G), in cadrul compartimentului A.T.I.;

-          1 post de ingrijitoare (G), in cadrul sectiei chirurgie generala;

-          1 post de ingrijitoare (G), in cadrul ambulatoriului integrat.

 

Conditii generale de participare la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice de participare la concurs:

  1. Conditii specifice pentru postul de economist II:

-          Diploma de licenta in specialitate

-          Vechime in specialitate minimum 6 luni

  1. Conditii specifice pentru postul de infirmiera debutanta:

-          Certificat de absolvire scoala generala

  1. Conditii specifice pentru postul de ingrijitoare:

-          Certificat de absolvire scoala generala

 

Calendarul desfasurarii concursului

-          depunerea dosarelor de concurs: pana la data de 30.03.2015 ora 14:00

-          selectia dosarelor (la economist): 31.03.2015 ora 09:00

-          selectia dosarelor (la infirmiera debutanta/ingrijitoare): 31.03.2015 ora 11:00

-          afisare rezultate: 31.03.2015 ora 14:30

-          termen depunere contestatii: pana la data de 01.04.2015 ora 14:30

-          proba scrisa (la infirmiera debutanta/ingrijitoare): 07.04 ora 09;00

-          proba scrisa (la economist II): 07.04.2015 ora 12:00

-          afisare rezultate: 08.04.2015 ora 14:00

-          contestatiile la proba scrisa: pana la data de 09.04.2015 ora 14:00

-          proba practica (la infirmiera debutanta/ingrijitoare): 10.04.2015 ora 09:00

-          proba interviu (la economist): 10.04.2015 ora 12:00

-          afisare rezultate: 14.04.2015 ora 14:00

-          contestatiile la proba interviu/practica: pana la data de 15.04.2015 ora 14:00

-          afisarea rezultatelor finale: 16.04.2015

Sustinerea examenului se va desfasura in sala de sedinte a Spitalului Municipal Salonta, str. I. C. Cantacuzino, nr. 2-4, loc. Salonta, jud. Bihor.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa a concursului numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Cuantumul taxei de concurs este de 30 lei (se va achita la casieria unitatii).

 

            Dosarele de inscriere vor contine:

a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii (formular tip de la birou RUNOS);

b) copia actului de identitate;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) dovada platii taxei de concurs.

În ceea ce priveste cazierul judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Bibliografia si fisa postului vor fi afisate la sediul spitalului si pe site-ul unitatii.

Informatiile suplimentare se pot obtine de la biroul R.U.N.O.S. din cadrul spitalului sau la telefon: 0259/374.040, 0259/374.041 int. 105 si pe site-ul unitatii: www.spitalulsalonta.ro

 

 

 

                         MANAGER                                           SEF BIROU R.U.N.O.S.

                    ADRIAN HATEGAN                                       MILKA LABAI

 

 

      Fisa post    Bibliografie

Rezultatselectie dosare

Rezultat proba scrisa
Ingrijitoare Ambulatoriu          
Infirmiera ATI      
Ingrijitoare Chirurgie      
Economist